Kancelaria Parafialna

Godziny urzędowania kancelarii parafialnej:

 • Wtorek-Piątek 8:00 – 9:00
 • Sobota 8:00 – 10:00
 • Poniedziałek – Piątek:  15.15 – 16.45

Niedziela i uroczystości: Kancelaria nieczynna

 

1. Telefon czynny w trakcie godzin urzędowania kancelarii: 84 664 21 77.

2. Adres mailowy: [email protected]

3. Szczegółowe informacje o potrzebnych dokumentach do: Chrztu, Bierzmowania, I Komunii, Małżeństwa i Pogrzebu.

4. Zaświadczenia dla rodziców chrzestnych załatwia się w kancelarii parafii aktualnego pobytu.

5. Narzeczeni powinni zgłosić się do kancelarii parafii aktualnego zamieszkania najpóźniej 3 miesiące przed planowaną datą ślubu. Z parafii zamieszkania powinni pobrać zgodę na ślub w przypadku, gdy mieszkają trzy miesiące poza parafią pochodzenia, jeśli w niej pragną przyjąć sakrament małżeństwa.

6.Dokumenty można uzyskać od ręki w godzinach urzędowania. Jednak zgodnie z ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO), w kancelarii parafialnej obowiązują następujące zasady związane z wydawaniem dokumentów oraz udostępnianiem informacji:

 • Z racji obowiązującego prawa informacji dotyczących konkretnych osób nie udziela się telefonicznie, mailowo lub korespondencyjnie.
  Jeżeli w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach ma nastąpić wysyłka dokumentów może to nastąpić jedynie na podstawie pisemnego żądania z własnoręcznym uwierzytelnionym podpisem. Dokumenty wysyła się tylko wówczas, gdy osoba ich żądająca wykaże i uzasadni niemożliwość przybycia do kancelarii parafialnej.
 • Świadectwo chrztu i kopia aktu chrztu mogą zostać wydane wyłącznie osobie pełnoletniej, której akt dotyczy oraz w przypadku aktu osób małoletnich, ich rodzicom lub prawnym opiekunom.
 • Inne osoby mogą je otrzymać wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez wyżej wymienione osoby.
 • Uzyskanie świadectwa chrztu czy innego zaświadczenia w kancelarii parafialnej będzie możliwe po zweryfikowaniu tożsamości osoby proszącej, której dane dotyczą tzn. powinna okazać dowód tożsamości.
 • Kopia aktu chrztu i świadectwo chrztu mogą również zostać przesłane do parafii zamieszkania osoby wnioskującej o wydanie dokumentu i tam mogą zostać odebrane, po zweryfikowaniu tożsamości i uprawnień osoby odbierającej (np. pełnomocnictwa).
 • Kopia aktu chrztu może zostać wykonana wyłącznie przez proboszcza lub osoby przez niego upoważnione. Takie same zasady obowiązują przy wydawaniu świadectwa i kopii aktu małżeństwa oraz przy wydawaniu innych zaświadczeń (np. zaświadczeń dla chrzestnych, opinii o religijności itp.).
 • Świadectwa i kopie aktów chrztu i małżeństwa osób zmarłych oraz świadectwo i kopia aktu zgonu mogą także być wydawane krewnym, spadkobiercom lub innym osobom, które wykażą interes prawny.
 • Sprawy dotyczące osób nieletnich (dzieci i młodzieży) załatwiają ich rodzice biologiczni posiadający pełnię władzy rodzicielskiej, rodzice zastępczy bądź opiekunowie prawni.
 • Więzy rodzinne, pokrewieństwo lub fakt zamieszkiwania pod wspólnym adresem nie upoważniają nikogo do występowania w imieniu kogokolwiek, tym bardziej wówczas, gdy obowiązuje prawna ochrona danych osobowych bądź, gdy możliwość załatwienia formalności jest zastrzeżona tylko dla osób, których sprawa dotyczy.

Pełnomocnictwo do wydania dokumentów